KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (bundan sonra “BSMMMO” olarak anılacaktır) tarafından http://www.bursa-smmmo.org.tr/ (bundan sonra BSMMMO web sitesi olarak anılacaktır) web sitesinde yer alan işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni“ veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüz doğrultusunda web sitesine giriş yapan siz değerli üyelerimizin, aday üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla, tarafımızca elde edilen kişisel verilerinizi hangi hukuki gerekçelerle ve hangi yöntemlerle topladığımızı, elde edilen verilerinizi nasıl işlediğimizi, veri güvenliğinizi hangi yöntemlerle sağladığımızı sizlerin dikkatine sunmak adına hazırlanmıştır.

BSMMMO, KVKK ve yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde” güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
 
1. KİŞİSEL VERİ

KVKK’ ya göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgiler, belli bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, kimlik numarası, e-mail adresi, ikametgah/teslimat adresi, telefon numarası gibi bilgiler olup, kişiyi belirlenebilir kılabilme özelliklerine haiz olabilmeleri nedeniyle yasal mevzuatlarımızda kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.
 
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMACI
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

BSMMMO tarafından kişisel/özel nitelikteki verileriniz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde” belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuatlardan doğan yasal yükümlülüğümüz sebebi ile yasalarda belirtilen süre kadar tarafımızca işlenmektedir.

Başlıca Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız;
Üyelerimizin, aday üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin memnuniyetine ilişkin aktivitelerinin planlanması ve icra edilmesi,
Eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Hizmet süreçlerinin planlanması ve icrası,
Destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası,
Üyelerimizin, aday üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin taleplerinin ya da şikâyetlerinin takibi,
Oda faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası,
Kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
Reklam, özel teklif, indirim ve kampanya gibi faaliyetlerin planlama ve icrası,
BSMMMO web sitesine erişim sağlandığında sitede üst sekmede yer alan butonlardan eğitim butonuna tıklandığında sayfaya gelecek olan “eğitimler/seminerler” bölümünde katılım gösterilecek eğitimin veya seminerin seçilmesinden sonra online kayıt işleminin gerçekleştirilebilmesi için siz değerli üyelerimizin ve aday üyelerimizin ilgili boş kutucuklara T.C. Kimlik Numaranızı, adınızı, soyadınızı, cep telefon numaranızı ve e-posta adresinizi doldurup özgür iradeniz ile Kaydet butonuna tıklayarak, kaydınızı gerçekleştirmeniz durumunda T.C. Kimlik Numaranız, adınız, soyadınız, telefon numaranız ve ayrıca e-posta adresinizin (kişisel verilerinizin) işlenmesi hususunda açık rıza verdiğiniz kabul edilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER
BSMMMO, kişisel verileri işlerken aşağıdaki temel ilkelere uyduğunu ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
d) İşlediği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
e) İşlediği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

4. VERİ GÜVENLİĞİ
BSMMMO, elde ettiği kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemleri ve denetim mekanizmalarını oluşturacağını, verilerin hukuka aykırı  işlenmesini önleyeceğini, verilere hukuka aykırı erişimi önleyeceğini, verilerin muhafazasını sağlayacağını ve bu doğrultuda her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını, kendi bünyesi içerisinde ve verilerin başka bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde gerekli denetimleri yapacağını ve yaptıracağını ayrıca her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
BSMMMO, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi veya elde edilmesi halinde en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bilgi verecektir.
 
5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
YURTİÇİNDE VERİ AKTARILMASI
BSMMMO, elde ettiği kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası ile yurtiçinde bulunan 3. gerçek veya tüzel kişilere aktarabilmektedir.
Açık rızası olmaksızın ilgili kişinin kişisel verilerinin 3. gerçek veya tüzel kişiye aktarılması aşağıda belirtilen hallerde mevcut olup, kanuna uygun bir şekilde ve amaçla bağlantılı olarak yetkili kılınan kişilere aktarılabilir.
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e)  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 
YURTDIŞINA VERİ AKTARILMASI
BSMMMO, elde ettiği kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası ile yurtdışında bulunan 3. gerçek veya tüzel kişilere aktarabilmektedir.
Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için yukarıda belirtilmiş olan yurtiçindeki aktarım şartları ile kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
a) Yeterli korumanın bulunması,
b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla BSMMMO, kişisel verileri ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın yurt dışına aktarılabilir.

6. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerinin uygulanması amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla BSMMMO’ ya başvurma hakkına sahip olup, KVKK’nun 11. maddesi doğrultusunda ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklar aşağıda bilginize sunulmaktadır;
a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 
7. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU
Kişisel verisi işlenen ilgili kişi, BSMMMO tarafından işlenen veya işlendiği öğrenilen kişisel verileri hakkında haklarının kullanılmasına dair talepte bulunması halinde, hakkın kullanımı ile bağlantılı en uygun zaman dilimi içerisinde veri sorumlusu sıfatıyla BSMMMO’ya başvurma yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir.
 
İlgili kişi, yapmış olduğu başvuruların, yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup/noter kanalı ile veya e-mail yoluyla “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Talebi” konu açıklaması ile BSMMMO’ya iletme yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir.
 
Yukarıda ilgili kişinin hakları başlıklı 6. maddede belirtilen hakların kullanılabilmesi adına, 10.03.2018 tarihinde 30356 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca BSMMMO’ya yapılan başvuruların kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar aşağıda bilginize sunulmaktadır;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
e) Talep konusu.
Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler ile talep edilen hakka yönelik açıklamalar içeren talep dilekçesi BSMMMO’nun adresi olan Odunluk Mh. Akademi Cd. N:8 BAOB Yerleşkesi Nilüfer/BURSA adresine tebligat olarak gönderilebileceği gibi bsmmmo@bursa-smmmo.org.tr mail adresine de ileti olarak gönderilebilecektir.
BSMMMO, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyeti oranında olacaktır.

BSMMMO, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişi tarafından kendisine yöneltilen hakkın kullanılmasına ilişkin talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusu talebin gereğini yerine getirme yükümlülüğü altında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde ( 30 gün ) başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

8. GÜNCELLEME PERİYODU
BSMMMO Yönetim Kurulu kararı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararları doğrultusunda işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde” her zaman değişiklik yapabilecektir.
 
Son Güncelleme: 15.02.2019