65 Yaş ve Üstünde Olanlar veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar

ile Beyannameleri Bu Kişiler Tarafından Verilenler İçin Mücbir Sebep Hali Sona Erdi

65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLANLAR VEYA KRONIK RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR İLE BEYANNAMELERİ BU KİŞİLER TARAFINDAN VERİLENLER İÇİN MÜCBİR SEBEPHALİ SONA ERDİ ÖZET528 sıra No.luVUK Genel Tebliği ile 22 Mart 2020 tarihi itibariyle 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24 Mart 2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin22 Mart 2020tarihi itibariyle başlatılan mücbir sebep hali 26 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdirildi.22 Mart 2020 ila 26 Haziran 2021 tarihleri arasında verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26 Haziran 2021 tarihinden 11 Temmuz 2021 tarihine kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.Süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanı içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden verdiğiyazılı başvurusuna istinaden yapıldığından sağlık kuruluşundan alınan belgelerin26 Temmuz 2021 tarihine kadar bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi usul Kanunu Genel Tebliği’nde Çin Halk Cumhuriyeti’ninVuhankentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılanKoronavirüs(COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalarda bulunulmuştu