YENİDEN YAPILANDIRMA

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun ile;

1. İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların,

2. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların,

3. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların,

beyan edilerek, işletme kayıtlarının gerçeğe uygun hale getirilmesi imkanı sağlanmıştır.

Ayrıca, anılan Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesinde belirtilen mükelleflerin öngörülen kapsam ve şartlar dâhilinde, 09/06/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleyebilmelerine imkân sağlanmıştır.

1. İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASIY

Yararlanabilecek Mükellefler

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (serbest meslek erbabı, ferdi ticari işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları dâhil) yararlanabilecektir.