Vergi ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması İle Matrah Artımına İlişkin 7326 Sayılı Kanunla İlgili

ÖZET BİLGİ VE HATIRLATMALAR

Yasa, aşağıdaki düzenlemeleri içermektedir.
Madde 1 Kapsam ve Tanımlar
Madde 2 Kesinleşmiş alacakların tahsilinden vazgeçme
Madde 3 Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar
Madde 4 İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler
Madde 5 Matrah ve vergi artırımı
Madde 6 İşletme kayıtlarının düzeltilmesi
Madde 7 Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları
Madde 8 Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ve kesinleşmemiş idari para cezaları
Madde 9 Ortak hükümler Madde 10 Diğer hükümler
Madde 11 Taşınmazlar ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi Madde 12 30/04/2021 tarihi itibarıyla prim borcu olan ve ödeme yapmayan sigortalıların, sigortalılık sürelerinin durdurulması, prim borçlarının silinmesi, talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesi
Madde 13 Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması hususunda düzenleme
Madde 14, 15, 16 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile ilgili değişiklikler