Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Gelir veya Kurumlar Vergisinden Mahsubu ile Kalan Kısmının İadesine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapıldı


ÖZET

     315 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliği iletevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapıldı.

    Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mashup veya nakden iadesi talebinin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’ninekinde yer alan iade talep dilekçesi (1A) ile yapılması gerekmektedir.

   Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade taleplerinin istenilen belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilmesine ilişkin sınır 10.000 TL’den 50.000 TL’ye çıkarılmıştır.

    Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade talebinin mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca vergi inceleme raporu olmaksızıniadesine ilişkin sınır100.000 TL’den 500.000 TL’yeyükseltilmiştir. İade talebinin 500.000 Türk Lirasını aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

     Söz konusu 50.000 ve 500.000 TL’lik tutarlar bundan böyle her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu miktarların hesabında ise 1.000 Türk Lirasına kadar olan tutarlar dikkate alınmayacaktır.6Ekim 2021 tarihi itibariyle sonuçlanmamış iade talepleri hakkındabu yeni315 Seri No.lu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.