Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler

Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmiyor

Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren FormBave FormBsbildirimlerine dâhil edilmeyecektir. İlk uygulama, Ağustos ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek Temmuz ayına ilişkin olarak düzenlenen formların verileceği bildirimler için geçerlidir. Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Buhaddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, FormBave/veya FormBsbildirimlerini “Ba/Bsbildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.362, 381 ve 396 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 5.000 TL’yi aşanmal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (FormBa)"ile;mal ve hizmet satışlarını ise "Malve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (FormBs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmişti.