Taşınmaz ve İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerleme

Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi

530Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 7326 sayılı Kanun ile VUK geçici 31 inci maddeye eklenen ve tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 9Haziran 2021 tarihiitibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31Aralık 2021 tarihinekadar maddedeyer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmeleri imkanı getiren düzenlemenin usul ve esasları hakkında açıklamalarda bulunuldu. Bu açıklamalar aşağıdaki gibidir.

Yeniden değerleme yapabilecek mükellefler

(1) Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutankollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetlerini, Kanunda yazılı istisnalar dışında yenidendeğerleme hakkına sahip bulunmaktadırlar.

Yeniden değerleme yapabileceği belirtilen mükelleflerin, yeniden değerleme yapması zorunlu olmayıp, bu karar mükelleflerin tercihine bırakılmıştır.

(2) Aşağıda yer alan mükellefler, yeniden değerlemehükümlerinden yararlanamaz:

a) Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler.

b) İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan mükellefler.

c) Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler.

ç) Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler.

d) Sigorta vereasüransşirketleri.

e) Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları.