SGK ile Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları ile

Medikal Malzeme ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Mükellefler Hakkında Duyuru

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN SAĞLIK HİZMETİSUNUCULARI İLE MEDİKAL MALZEME VE İLAÇ/ETKEN MADDE TEMİN EDEN TÜM MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU30/06/2021Bilindiği üzere,509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (526 Sıra No.lu VUK Tebliği ile eklenen)“IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasının 6 ncı bendinde;“Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.),şeklinde düzenleme yapılmak suretiyle yukarıda sayılan mükellef gruplarına e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiş olup, mezkur Genel Tebliğin “IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi”başlıklı bölümünün (d) fıkrasının 6 ncı bendindeise;“IV.1.4” numaralı bölümünün (a) fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılanlar 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.”şeklinde düzenleme yapılarak söz konusumükellef gruplarından hali hazırda SGK ile sözleşme imzalayan mükelleflere 1/7/2021 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.Yine mezkur Genel Tebliğin “IV.2.4.1. e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükelleflerin e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümü ile e-Fatura uygulamasına