Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve

Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun ile kesinleşmiş borçlar, dava açma süresi geçmemiş veya dava konusu olan vergi ve cezalar, idari para cezaları ve ecrimisil alacakları ile devam eden vergi incelemesine konu ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılmasına ilişkin önemli imkânlar getirilmiştir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR NELERDİR?

Vergi dairelerince takip edilen;

•30 Nisan 2021  tarihinden  (bu tarih dâhil)  önceki  dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları,

•30 Nisan 2021 tarihinden  (bu tarih dâhil)  önce  verilen tüm idari para cezaları, (1593 sayılı  Umumi  Hıfzıssıhha  Kanunu’na  göre,  4207  sayılı  Tütün       Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’a göre, 5018 sayılı  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu’na ekli (III) sayılı         cetvelde  yer  alan  düzenleyici  ve  denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç)

• Kanun’un  yayımlandığı  09/06/2021  tarihi  itibarıyla  vadesi  geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan;   

• Ecrimisil,   

• Kaynak kullanım destekleme fonu,   

• Öğrenim ve katkı kredisi alacakları