Katma Değer Vergisi Matrah Artırımında

Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Hakkı

7326 sayılı Kanunun 5'incimaddesi hükümleri uyarınca katma değer vergisinden vergi artırımındabulunulması, artırımda bulunulan yılın sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden incelenmesine engel değildir.Aynı  zamanda  idarenin  artırım  talebinde  bulunulan  dönemler  için  ihraç  kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.7326 sayılı Kanun’un “Matrah ve vergi artırımı” başlıklı 5’inci maddesinin 3'üncüfıkrasında;mükelleflerin, fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde katma değer vergisini artırarak maddede belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul  ettikleri  yıllara  ait  vergilendirme  dönemleri  ile  ilgili  olarak  katma  değer  vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.Yasanın 5'nci maddenin 3'üncü fıkrasının(e) alt bendinde ise artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden ve artırım  talebinde  bulunulan  dönemler  için  ihraç  kaydıyla  teslimlerden  veya  iade  hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkının saklı  olduğu;    sonraki  dönemlere  devreden  katma  değer  vergisi  yönünden  yapılan incelemelerde  artırım  talebinde  bulunulan  dönemler  için  tarhiyat  önerilemeyeceği belirtilmiştir.