KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN GERÇEK KİŞİ İŞVERENLERİN /SİGORTALILARIN

Ertelenen Sigorta Primlerinin SON ÖDEME TARİHİ 26.07.2021 Olarak Belirlenmiştir

26/06/2020 tarihiitibariyle mücbir sebep hali kaldırılan kronikrahatsızlığı bulunan işverenlerin ve sigortalıların ertelenen prim borçlarının26/07/2021(11/7/2021 tarihinin mali tatile denk gelmesi nedeni ile) tarihinde ödenmesi halinde, süresinde ödenmiş sayılacaktır.

KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNAN İŞVEREN VE SİGORTALILARIN ERTELENEN PRİM BORÇLARININ ÖDENMESİ:

02.04.2020/86 sayılı sirkülerimizde;

a)22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların herhangi bir talebe bağlı olmaksızın,

b)Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin başvurularına istinaden,mücbir sebep dönemi boyunca tahakkukedecek sigorta primlerinin, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15'incigünün sonuna kadarödenmesi halinde süresinde ödendiğinin kabul edileceği,açıklanmıştır.

65 yaş ve üstü işveren ve sigortalıların mücbir sebep halinin 01/06/2020 tarihinde sona erdiği ve bunların ertelenensigorta prim borçlarının son ödeme süresinin 16/06/2020 olarak belirlendiği 08.06.2020/128 sayılı sirkülerimizdebelirtilmiştir.