KDV Genel Uygulama Tebliğinden Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Nolu Tebliğin 15. Maddesinin Yürütmesinin Durdurulması hk.

Danıştay Kararı.

KDV Genel Uygulama Tebiğinden Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Nolu Tebliğin  (I/C-2.1.5.1) bölümünün ikinci paragrafından yer alan "İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lı KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartı aranmaz." hükmündeki "şartı aranmaz" ibaresinin "şarttır" olarak değiştirilmesine dair 15. Maddesinin Yürütmesinin Durdurulmasına karar verilmiştir.

Ayrıntı ve karar ektedir.