İFLÂS İDARE MEMURLARINDAN BİRİNİN

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

ÖZET

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 223 ncümaddesinde yapılan değişiklik düzenlemesi uyarınca; İflâs idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflâs idare memurları listesinden seçilecek olup; bu şekilde seçilen iflâs idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veyaserbest muhasebeci mali müşavir olması zorunludur. Listeye kayıt için, Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması şarttır. Listede görevlendirilecek memurun bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirme yapılabilecektir. Bir iflâs idare memuru, eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada görev alamayacaktır. İflâs idare memurlarının nitelikleri, denetimi, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ile düzenlemenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte belirlenecektir.19Haziran 2021tarihlive 31516sayılı ResmîGazetede yayımlanan İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNile 9/6/1932tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 223'üncümaddesine eklenen fıkra uyarınca;