KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu


7326 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle 31 Ağustos 2021 tarihine kadar mükellefler, matrah artırımında bulunabilmektedirler.

Bu düzenleme kapsamında KDV Genel Uygulama Tebliğ değişikliği ile 7326 sayılı KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu hakkında açıklama ve düzenleme yapılmıştır.

Bunagöre, Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında Tebliğ kapsamında;

?Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile

?Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,

?Beyanname vermeme,

?Adresinde bulunamama,

?Defter ve belge ibraz etmeme,

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükellefler aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde özel esaslardan çıkarılacaklardır.

1)Mükelleflerin özel esaslardan çıkarılmaları için 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için KDV matrah artırımında bulunmaları gerekmektedir.

2)Mükelleflerin özel esaslardan çıkarılma tarihi, artırım tutarlarının tamamının ödendiği tarihtir.

3)Mükelleflerin taksitlerin ödenmesini beklemeden de özel esaslar çıkmaları mümkündür. Bunun için taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat  göstermeleri halinde  taksitlerin  tamamının  ödenmesi  beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır.

4)7143 sayılı Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için matrah artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla buyıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacaktır.

5)KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için yukarıda belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmayacaklardır.Öte  yandan  Tebliğ değişikliği  uyarınca;  Türkiye'de  ikamet etmeyen  yolculara  KDV  iadesi yapmak  isteyen  aracı  firmaların,  Gelir  İdaresi  Başkanlığına  yapacakları  "Yetki  Belgesi" başvurularında  dilekçeleri  ekine  İmza  sirkülerinin  onaylı  bir  örneğinin  eklenmesine  ilişkin zorunluluk da kaldırılmıştır.