7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında

Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru

BazıAlacakların  Yeniden  Yapılandırılmasına  ilişkin  7326  sayılıKanunun İşletme Kayıtlarının   Düzeltilmesi  başlıklı6/1   ve   6/2   maddeleri   kapsamında   yapılacak başvurular hakkında  7326  sayılıKanun  Genel  Tebliği (Seri No:1) ile düzenlemeler yapılmış  olup,  ilgili  Genel  Tebliğin  VI-İşletme  Kayıtlarının  Düzeltilmesine İlişkin Hükümler  başlıklıbölümde  yapılan  açıklamalar  çerçevesinde;  Ba  formunun "Soyadı/AdıUnvanı" bölümüne "Muhtelif Satıcılar  (7326  sayılıKanun  Madde  6/1)", "Vergi Kimlik Numarası" bölümüne (3333 333 333), Bs formunun "Soyadı/AdıUnvanı" bölümüne "Muhtelif Alıcılar (7326 sayılıKanun Madde 6/2)", "VergiKimlik Numarası" bölümüne (4444 444 444); yazılabilmesi için Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu bildirim formlarınıvermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programınıbilgisayarlarına indirip yeniden kurmalarıgerekmektedir.02.07.2021

Kaynak: GİB

Baz
ı
Alacaklar
ı
n Yeniden Yap
ı
land
ı
r
ı
lmas
ı
na ilişkin 7326 say
ı
l
ı
Kanunun
İ
şletme
Kay
ı
tlar
ı
n
ı
n D
üzeltilmesi başl
ı
kl
ı
6/1 ve 6/2 maddeleri kapsam
ı
nda yap
ı
lacak
başvurular hakk
ı
nda 7326 say
ı
l
ı
Kanun Genel Tebli
ğ
i (Seri No:1) ile düzenlemeler
yap
ı
lm
ı
ş olup, ilgili Genel Tebli
ğ
in VI
-
İ
şletme Kay
ı
tlar
ı
n
ı
n Düzeltilmesine
İ
lişkin
Hükümler başl
ı
kl
ı
bölümde yap
ı
lan aç
ı
klamala
r çerçevesinde; Ba formunun
"Soyad
ı
/Ad
ı
Unvan
ı
" bölümüne "Muhtelif Sat
ı
c
ı
lar (7326 say
ı
l
ı
Kanun Madde 6/1)",
"Vergi Kimlik Numaras
ı
" bölümüne (3333 333 333), Bs formunun "Soyad
ı
/Ad
ı
Unvan
ı
"
bölümüne "Muhtelif Al
ı
c
ı
lar (7326 say
ı
l
ı
Kanun Madde 6/2)", "Vergi
Kimlik Numaras
ı
"
bölümüne (4444 444 444); yaz
ı
labilmesi için Beyanname Düzenleme Program
ı
nda
(BDP) de
ğ
işiklik yap
ı
lm
ı
şt
ı
r. Bu bildirim formlar
ı
n
ı
vermesi gereken tüm mükelleflerin
güncel Beyanname Düzenleme Program
ı
n
ı
bilgisayarlar
ı
na indirip yeniden kurm
alar
ı
gerekmektedir.
02.07.2021
Kaynak:
GİB