GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ BİLDİRİMİ FORMU


529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 01 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (Tasfiye işlemi devam edenler dahil); Aşağıda belirtilen Mükellefler 31/08/2021 tarihine kadar “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu” verecektir. Form defter tutma çeşidine göre değil, Mükellefiyete göre verilecektir.


Aşağıdaki Mükellefler “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” vermek zorundadır.


A) Kurumlar Vergisi Mükellefleri;
  1) Sermaye şirketleri: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler

  2) Kooperatifler

  3) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler

  4) İş ortaklıkları

  5) KVK 2. Maddesinde sayılan diğer mükellefler

Yukarıdaki Tüzel kişilerde;
a) Tüzel kişiliğin % 25 i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,


b) Tüzel kişiliğin % 25 i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,


c) (a) ve (b) bentler kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler, (Yönetim kurulu başkanı veya imzaya yetkili kişi veya kişiler) gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime yazılacaktır.

B)Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri, vermek zorundadırlar.

31/08/2021 Tarihine kadar verilecek ilk form; MÜKELLEFİN GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ ŞİFRESİ kullanılarak giriş yapılır. Sayfada açılan başlıklardan "'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde ki “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu” doldurulur.
2021/2 Dönem Geçici Vergi beyannamesi ile form verilmeyecektir.


Tebliğe göre; 2021/3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ile sadece Kurumlar vergisi mükellefleri verecektir.
Kurumlar Vergisi Mükellefleri dışında kalan mükellef söz konusu formu (Yukarıda (B) bölümünde sayılan mükellefler ) Yılda bir kez GİB İnternet VD sistemin den vereceklerdir. Geçici vergi Beyannamesi ile vermeyeceklerdir. Form; Meslek mensubunun şifresi ile verilmez. Formu düzenleyen kısmına şirketin yetkilisinin veya formu dolduranın bilgileri yazılacak Meslek mensubunu bilgileri YAZILMAZ.


“Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu”

SMMM - YMM - Avukat ve 529 sayılı tebliğin 4 (2) maddesinde sayılan diğer kurum ve kişiler 31.08.2021 YA DA DAHA SONRA KESİNLİKLE BİLDİRİM YAPMAYACAKLARDIR. GİB tarafından TALEP EDİLMESİ HALİNDE MÜŞTERİLERİ İLE İLGİLİ BİLDİRİM VERECEKLERDİR.