1 TEMMUZ 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI

01.07.2021-31.12.2021tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatıtutarı8,284.51 TL’dir.Kıdem tazminatı belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para olarak tanımlanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'na göre kıdem tazminatlarının belirli koşullar içerisinde vergilendirilmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda 21/3/2018tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 5’inci maddesideğişik Gelir VergisiKanunu'nun kıdem tazminatı ile ilgili 25/7'nci fıkrası aşağıdaki gibidir. “7. (Değişik: 21/3/2018-7103/5 md.) a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu'na göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamıile 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna göre ödenenkıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.); b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin(a) alt bendinde belirtilen istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklısonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları,iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.)”