1 Seri No lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği Taslağı

yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:


BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN
7256 SAYILI KANUN GENELTEBLİĞİ
(SERİ NO: 1)

I- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR


11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ ile 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Taslak ektedir.