DUYURU

Kadroya Alınan İşçilerin İşsizlik Primi

Kadroya Alınan İşçilerin İşsizlik Primi


                İlgi    :   a)  25/1/2018 tarihli, 2018-5 sayılı SGK Genelgesi
                             b)  31/08/2018 tarihli  2018-30 sayılı SGK Genelgesi

 

 

 

İÇ KISIM İÇİNDE;

 

Kadroya Alınan İşçilerin İşsizlik Primi


                İlgi    :   a)  25/1/2018 tarihli, 2018-5 sayılı SGK Genelgesi
                             b)  31/08/2018 tarihli  2018-30 sayılı SGK Genelgesi


                Bilindiği üzere 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya  alınacak olan sigortalıların gerek işyerlerinin gerekse kendilerinin tescil işlemleri açısından yapılacak işlemler ilgi (a)  Kurum Genelgesinde açıklanmıştı.
                Sürekli işçi kadrolarına veya işçi statülerine geçirilen hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (D) bendine göre istihdam edildiği ve haklarında 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanacağı değerlendirildiğinden;  696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçirilen işçilerden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenler için işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanmaması, buna mukabil aynı fıkranın (D) bendi kapsamında istihdam edilenler bakımından ise işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
                Kadroya geçirilen ve 657 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (D) bendi kapsamında istihdam edilen personelin, işsizlik sigortasına dahil edileceği dikkate alınarak, kadroya geçirildikleri tarihten itibaren haklarında işsizlik sigortası hükümleri uygulanmamış olan personel için  geriye yönelik olarak düzenlenecek olan belge türü üzerinden verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin ilgi (b) genelgenin yayım tarihini takip eden ayın 23 üne (23'ü Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 24/09/2018) tarihine kadar verilmesi ve karşılığı işsizlik sigortası primlerinin de ay sonuna (30'u Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 01/10/2018) tarihine kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır.
                Bilgilerinize arz ederim.

                           
Erhan KARACA
Sosyal Güvenlik İl Müdürü